چه نوع ملکی باید بخرید

با توجه به تغییر قوانین اقامت کوتاه مدت در ترکیه، برای تمدید اقامت، چه نوع ملکی باید بخرید؟ ادامه مطلب