امور مهاجرتی و حقوقی

امور مهاجرتی و حقوقی

خدمات بازیل هوم در این بخش از این نظر خاص می باشد، که در طول سالیان گذشته ثابت نموده که علاوه بر ارائه مشاوره و تسلط بر پروسه های موجود، تمامی امکانات قانونی را دارا می باشد.

از جمله مترجم صاحب امضا جهت تائید اظهارات، مشاور مالی عضو اتاق مشاوران مالی آزاد و وکیل ایرانی مسلط به قوانین و مدارک ایرانی، وکیل ترک مسلط به قوانین و پروسه های ترکیه.

و از صفر تا صد امور حقوقی و ثبتی شما را هدایت و اجرا و به اتمام می رساند.